Privacyverklaring

Enigma Research verzamelt persoonsgegevens. Hieronder kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen. Ook staat beschreven hoe wij met het opslaan van persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact op met Drs. Robert Oosterbaan. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@enigmaresearch.nl.

1. Persoonsgegevens van (potentiële) klanten

Wij verzamelen persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer) van (potentiële) klanten voor het maken van offertes, uitvoering van onze werkzaamheden en relatiebeheer. Het verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Enigma Research daarvoor toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins contact met Enigma Research hebt opgenomen.

Enigma Research verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Enigma Research blijft verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen. Wij slaan uw contactgegevens voor onbepaalde tijd op. Uiteraard heeft u het recht om contact met ons op te nemen over inzage, correctie en/of verwijdering van uw contactgegevens. Wij behandelen uw verzoek binnen twee weken. 

2. Persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek

A. Doeleinden van gegevensverzameling en opslagtermijn
Enigma Research verzamelt persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek voor twee doeleinden.

1. Data-analyse
Wij verzamelen persoonsgegevens voor data-analyse. Tijdens deze data-analyse maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Zo brengen wij bijvoorbeeld voor sommige onderzoeken in kaart of jongere mensen anders over een bepaald onderwerp denken dan oudere mensen. De persoonsgegevens die wij gebruiken voor data-analyse en publicaties van onze marktonderzoeken zijn niet herleidbaar naar u als persoon. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw geslacht. De geanonimiseerde persoonsgegevens blijven voor onbepaalde tijd bewaard in onze onderzoeksdatabase.

2. Contact
Wanneer het wenselijk is om (op een later moment) contact met u op te nemen, verzamelen wij direct identificerende persoonsgegevens. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw e-mailadres. De antwoorden die u geeft op onze onderzoeksvragen worden hierbij niet gekoppeld aan uw direct identificerende gegevens. Uw direct identificerende gegevens worden uiterlijk een maand na oplevering van het onderzoek verwijderd uit onze database.

Uiteraard heeft u het recht om contact met ons op te nemen over inzage, correctie en/of eerdere verwijdering van de contactgegevens. Wij behandelen uw verzoek binnen twee weken.

B. Ontvangers van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen in de database van Enigma Research. Deze database wordt gehost door Argeweb. Alleen medewerkers van Enigma Research en (in theorie) medewerkers van Argeweb hebben toegang tot de gegevens. Verkregen persoonsgegevens worden gedeeld met de opdrachtgever(s) van het onderzoek waar u aan deel hebt genomen. Het gaat hier in de meeste gevallen om persoonsgegevens die niet herleidbaar zijn naar u als persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw geslacht of uw leeftijd.

In sommige gevallen worden direct identificerende gegevens ook gedeeld met de opdrachtgever(s) van het onderzoek waar u aan deel hebt genomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er een verloting plaatsvindt of als u heeft aangegeven in een onderzoek dat onze opdrachtgever(s) contact met u op mogen nemen. Als uw direct identificerende gegevens worden gedeeld, dan wordt dit duidelijk aangegeven op het moment dat u ons deze informatie verstrekt. Onze opdrachtgever(s) mogen uw direct identificerende gegevens alleen gebruiken voor het doeleinde dat u in het onderzoek hebt aangegeven. De antwoorden die u geeft op onze onderzoeksvragen worden hierbij nooit gekoppeld aan uw direct identificerende gegevens.

C. Online panels
Enigma Research beheert voor verschillende organisaties en instanties online (burger)panels. Op het moment dat u zich inschrijft voor één van deze panels, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Het gaat hier om direct identificerende persoonsgegevens en om persoonsgegevens die bij gebruik niet herleidbaar zijn naar u als persoon.

De direct identificerende gegevens gebruiken wij om u te kunnen uitnodigen voor de onderzoeken die worden uitgevoerd in het panel. Ook worden deze gegevens gebruikt om bijvoorbeeld per brief contact met u op te kunnen nemen. Direct identificerende contactgegevens worden alleen met de opdrachtgever van het online panel gedeeld. De opdrachtgever mag uw direct identificerende gegevens alleen voor panelgerelateerde doelen gebruiken. De antwoorden die u geeft op onze onderzoeken worden niet gekoppeld aan uw direct identificerende gegevens. Op het moment dat u zich uitschrijft voor deelname aan het panel wordt uw e-mailadres direct verwijderd uit onze database. Overige direct identificerende persoonsgegevens worden één maand nadat u zich heeft uitgeschreven verwijderd.

De niet herleidbare persoonsgegevens gebruiken wij voor data-analyse en publicaties van onze marktonderzoeken. Deze geanonimiseerde persoonsgegevens blijven voor onbepaalde tijd bewaard in onze onderzoeksdatabase.

D. Rechten en plichten
Bij onderzoeken die niet via één van onze panels worden uitgevoerd, en waarbij u actief wordt benaderd om deel te nemen, heeft Enigma Research een verwerkingsovereenkomst gesloten met de opdrachtgever van het onderzoek. In dit geval hebben wij uw persoonsgegevens ontvangen van de opdrachtgever. Direct identificerende gegevens, die voor deze onderzoeken vooraf zijn verkregen of worden verzameld, worden uiterlijk een maand na oplevering van het onderzoek verwijderd uit onze database. Voor uw recht op inzage, correctie of wissen van uw direct identificerende persoonsgegevens dient u contact op te nemen met de opdrachtgever van het onderzoek. Wanneer het u niet duidelijk is wie de opdrachtgever is, kunt u een bericht sturen aan Drs. Robert Oosterbaan. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@enigmaresearch.nl.

Wanneer u zich inschrijft als panellid dient u direct identificerende persoonsgegevens op te geven. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u niet deelnemen aan het panel en aan de onderzoeken die via het panel worden uitgevoerd. Als panellid kunt u uw direct identificerende persoonsgegevens inzien door in te loggen op de panelsite. U komt dan op uw dashboard. Hier heeft u de mogelijkheid om uw direct identificerende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te wissen. Wissen kunt u doen door u uit te schrijven als panellid. Op het moment dat u zich uitschrijft voor deelname aan het panel wordt uw e-mailadres direct verwijderd uit onze database. Overige direct identificerende persoonsgegevens worden één maand nadat u zich heeft uitgeschreven verwijderd.

3. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij houden deze maatregelen in stand, evalueren deze en passen deze waar nodig aan.

De maatregelen garanderen, rekening houdend met de aard, de omvang, de context, het doel van de verwerking van persoonsgegevens en de stand van de techniek, een passend beveiligingsniveau gelet op de waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico's die de verwerking en van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen voldoen aan het bepaalde in de richtsnoeren en aan artikel 32 AVG.

4. Klachten

Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een bericht sturen aan Drs. Robert Oosterbaan. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@enigmaresearch.nl. Ook heeft u het recht om uw klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Enigma Research. Wij besteden veel aandacht aan de informatie die op deze website is te vinden. Desondanks kan het zijn dat bepaalde informatie niet meer juist, of slechts gedeeltelijk juist is. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.